Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem z aplikacji służącej do zamawiania usług przewozu osób lub rzeczy taksówką (dalej „Aplikacja”) oraz zamawiania usług przewozu przez centralę telefoniczną 22 870 5000 , 22 333 4444, 2219644, 2219669, 228626262 („Centrala”) lub innych usług świadczonych przez Wawa Taxi Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 I. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych.

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest:

Wawa Taxi Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
REGON: 142485579
NIP: 1132808797

Z Administratorem można skontaktować się
– pod adresem korespondencyjnym :

Wawa Taxi Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa

– pod adresem poczty elektronicznej e-mail :

biuro@wawataxi.pl

Za pomocą Aplikacji, Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do korzystania z Aplikacji, w szczególności założenia konta, umożliwienia wyszukania usługi przewozu taksówką w Aplikacji oraz udostępnienia pozostałych funkcji Aplikacji, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji i jej funkcji, w tym możliwości wyszukania usługi przewozu osób i rzeczy taksówką przy użyciu Aplikacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W przypadku złożenia zamówienia poprzez Aplikację, Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące Państwa lokalizacji (dane GPS) w chwili dokonania zamówienia, współrzędne miejsca odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego. Zgoda na przekazanie danych lokalizacji w systemie GPS wyrażona jest za pośrednictwem systemu operacyjnego Państwa urządzenia końcowego. Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące przejazdu: koszt, płatności, faktury, identyfikator kierowcy, id pasażera, id urządzenia. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji i jej funkcji, w tym możliwości wyszukania usługi przewozu osób i rzeczy taksówką przy użyciu Aplikacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Administrator umożliwia Państwu dokonanie za pomocą Aplikacji płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, konta PayPal lub konta Google Pay. W tym celu niezbędne jest podanie przez Państwa numeru karty, daty ważności karty, kodu CVV2/CVC2. Administrator jednak nie ma dostępu, ani nie przetwarza tych danych. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do dokonania płatności bezgotówkowej za przejazd taksówką przy użyciu Aplikacji zgodnie z wybranym sposobem płatności, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Zawsze mogą Państwo dokonać płatności kartą płatniczą lub gotówką u kierowcy. Składając zamówienie poprzez Stronę http://xtaxi6.biz.tm/Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu,. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia, realizacji usługi udostępnienia narzędzia (Strony) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu taksówką, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o udostępnienie narzędzia (Strony) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu osób i rzeczy taksówką poprzez Stronę, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Składając zamówienie poprzez Centralę, Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy dla której składane jest zamówienie. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia, realizacji usługi udostępnienia narzędzia (Centrali) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu taksówką, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o udostępnienie narzędzia (Centrali) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu osób i rzeczy taksówką, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W celu realizacji zamówienia usługi przewozu przy użyciu „vouchera”, Administrator przetwarza dane osobowe osoby korzystające z opcji „voucher” w postaci numeru telefonu, a przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. udostępnienia stosownego narzędzia do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu taksówką na rzecz osoby korzystającej z opcji „voucher”. Ponadto, Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu, adresu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni własnych usług. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w tym celu. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych. Dostarczają one danych o Państwa aktywności w ramach korzystania z Aplikacji. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług ,w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu realizacji usługi przy użyciu „vouchera”, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego Administratora, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

II. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne; odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do prawa przenoszenia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany; w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

III. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

W celu realizacji i rozliczania usługi przewozu taksówką, Administrator będzie przekazywał Państwa dane, w tym dane osobowe następującym odbiorcom: dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS adresu odbioru) będą przekazywane kierowcom, którzy ubiegają się o dany kurs; dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS adresu odbioru) oraz Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu będą przekazywane kierowcom, którzy przyjęli zamówienie usługi przewozu taksówką. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email, analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii marketingowych, wspierania funkcjonalności konta. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google np. usługi G Suite, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podczas pobierania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji konta w Aplikacji, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.